Hvordan jobber vi med bærekraft?

Bærekraft er helt sentralt for oss i Insula. Vi ønsker å etterlate et positivt fotavtrykk gjennom å sørge for at våre produkter er produsert og solgt med omtanke for mennesker, dyr og miljø, og at vi bidrar til en sunnere og mer bærekraftig livsstil.

Vi ønsker å ta vår del av ansvaret, og bidra til å løse de store helse- og bærekraftsutfordringene verden står overfor, gjennom å utvikle og tilby sunnere mat og bruke mindre av planetens ressurser. Vi må sammen redusere matsvinn og tilrettelegge for å gjenbruke planetens ressurser, det som beskrives som sirkulær økonomi.
Både fra et helse- og miljømessig synspunkt er sjømat et overlegent animalsk protein. Vårt mål er å øke sjømatkonsumet gjennom å tilby spennende og smakfulle sjømatprodukter som er enkle å tilberede, for å gjøre det lett for alle å ta gode miljøvalg i hverdagen.

”En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å true kommende generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov”.

Brundtlandkommisjonens definisjon av begrepet bærekraftig utvikling fra 1987

I 2050 vil det være 10 milliarder innbyggere på jorden, 40% flere enn vi er i dag. Dette skjer samtidig som den dyrkbare overflaten minsker og det overfiskes i mange havområder. Vi må derfor arbeide smartere og ta vare på vår dyrebare planet.

Bærekraft er grunnleggende i vår forretningsstrategi. Kjernen i en bærekraftig forretningsstrategi dreier seg om å skape verdier og være lønnsom uten at dette går på bekostning av mennesker, etikk, samfunn eller miljø, samtidig som vi bidrar til god livskvalitet for befolkningen, enten de er forbrukere og spiser vår sjømat eller de jobber hos oss. Slik gjør vi vår visjon og slagord reelt; «En bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat».

Bærekraftig forretningsmodell

Gjennom hele verdikjeden tar vi hensyn til hvordan vår virksomhet påvirker miljøet. For Insula vil en bærekraftig forretningsmodell blant annet handle om:

– Å kreve bærekraftig ressursbruk av oss selv og våre leverandører.

– Å endre innsatsfaktorer fra ikke-fornybare til fornybare ressurser.

– Å kun kjøpe råvarer fra bærekraftige fiskerier.

– Å sikre gjenbruk av ikke-fornybare ressurser i en sirkulær økonomi.

– Å produsere med minst mulig miljøpåvirkning.

Vårt bærekraftsarbeid støtter FNs bærekraftsmål. Vi har definert følgende bærekraftsmål som mest relevante for oss:

Innhold

FNs bærekraftsmål nr 3
3

God helse og livskvalitet

Å spise fisk og annen sjømat tre ganger i uken gir gode helsegevinster.

God helse gjennom økt sjømatkonsum er bra for både hver enkelt og samfunnet som helhet. Å spise fisk og annen sjømat tre ganger i uken gir gode helsegevinster.

Vi ønsker å bidra til sunnere matvaner, i tråd med helsemyndighetenes kostholdsråd. Insula er opptatt av å utvikle sunne produkter og måltidsløsninger og inspirere forbrukere til en sunnere livsstil. Vi deltar aktivt i forskningsprosjekter og samarbeidsprosjekter mellom myndighetene og næringsmiddelbransjen innenfor ernæring og sunnhet.

FNs bærekraftsmål nr 12
12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre produkter lages med omtanke for mennesker, dyr, havet og miljøet forøvrig.

Vi ønsker å bidra til en sunn og bærekraftig livsstil gjennom god ressursutnyttelse og minimal miljøpåvirkning.

Vi sørger for at våre produkter er produsert med omtanke for mennesker, dyr, havet og miljøet forøvrig. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet, gjennom blant annet redusert energiforbruk, kildesortering ved våre produksjonsanlegg, og miljøvennlige emballasjevalg som bidrar til redusert matsvinn gjennom god produktbeskyttelse og lang holdbarhet, samtidig som den er effektiv i transport og velegnet til resirkulering.

FNs bærekraftsmål nr 13
13

Stopp klimaendringene

Sjømat er et miljøvennlig og bærekraftig valg, med lav klimapåvirkning.

Klimagassutslipp må reduseres for å unngå ytterligere miljøpåvirkning av vår levemåte, slik at vi etterlater planeten i god stand for kommende generasjoner.

Insula arbeider aktivt for å utvikle produkter og emballasje med redusert klimapåvirkning, gjennom å minimere emballasje uten at det går utover mattryggheten eller produktets holdbarhet, utvikle emballasje med bedre porsjonsløsning for å redusere matsvinn, bruke gjenvunnet materiale der det er mulig, og ved å bruke materialer som enkelt kan gjenvinnes.

FNs bærekraftsmål nr 14
14

Livet under vann

Vi må verne om våre havområder, og sikre at matfatet vårt ikke ødelegges.

Havområdene våre forsøples, og fisk og andre dyr som lever i vann får i seg plast og mikroplast. Dette er skadelig for fisken, og dermed også en risikofaktor for Insula som lever av havet.

Vi arbeider forebyggende gjennom å påvirke samfunnet og beslutningstakere til å fatte beslutninger og iverksette tiltak som er med på å verne om våre hav. Vi engasjerer oss for sunne og rene hav, og støtter initiativ tilknyttet strandrydding for å få en renere kystlinje. Våre produkter tilvirkes med innsatsfaktorer som er basert på bærekraftig fangst.

Insula fokus

I vårt fokus på bærekraft, jobber vi med følgende:  

Villfanget sjømat kjøpes kun fra bærekraftig forvaltede bestander. Vi samarbeider tett med våre lakseleverandører for å sikre bærekraftig havbruk, inkludert fokus på fôr, dyrevelferd og miljøpåvirkning. Vi reduserer plastbruk i emballasje og bruker resirkulert plast når mulig. Vår produksjon er effektiv med tanke på ressursbruk som energi og vann, og vi jobber for å minimere matsvinn ved å utnytte hele fisken. Vi prioriterer transporteffektivitet og oppfordrer til digitalt samarbeid for å redusere flyreiser. Når det er praktisk mulig, bruker vi elbiler som firmabiler.

Kontakt oss

Insula AS

Havet 45
N-8370 Leknes
Norway

+47 76 08 70 00
post@insula.no

Sosiale media